பல்கலாச்சார சமூகத்தினருக்கான

மன நல சசவைகள்

உங்களுவைய மமாழிவயப் சபசவும் உங்களுவைய கலாச்சாரத்திவனப் புரிந்துமகாள்ளவும

எம்மால் இயலும

உங்களுவைய மமாழிவயத் மதரிவு மசய்யுங்கள

HeartChat என்பது:

மன நலத்வதப் பற்றிய துல்லியமான மசய்திகவள நீங்கள் மதரிந்துமகாள்ைதற்கான ஒரு இைமாகும்.

மதாழில்ரீதி ைல்லுனர்களுைன் உங்களுவைய மன நலத்வதப் பற்றி அந்தரங்கமாகப் சபசுைதற்கும், சகள்ைிகள் சகட்பதற்குமான ஒரு இைம

மதாழில்ரீதியான மன நல ைல்லுனர்கள் அைர்களுவைய சசவைகவள உங்களது மமாழியில் அளிப்பதற்கான ஒரு இைம்.

இந்தச் மசயல்முவறயானது எளிதானதும், அந்தரங்கமானதும், உங்கவள ைரசைற்பதுமானதாகும்.
மன நலத்திவனப் பற்றி இன்னும் சமலதிகமாகவும், நல்ல மன நலத்துைன் இருப்பது ஏன் முக்கியம் என்பவதத் மதரிந்துமகாள்ைவதயும் உங்களுக்கும், உங்களுவைய குடும்பத்தினர் எைருக்கும், உங்களுவைய நண்பர்களுக்கும் இது எளிதாக்கும் என நாங்கள் நம்புகிசறாம்.

துைங்குங்கள

நீங்கள் சபசக்கூடிய மதாழில்ரீதி ைல்லுனர் ஒருைவரக் கண்ைறியுங்கள்:

இன்னும் காண்பிக்க

நீங்கள் ஒரு மன நலத் மதாழில் ைல்லுனரா?

HEARTCHAT -இல் எம்முைன் இவையுங்கள

HeartChat -உைன் இவையுங்கள

புதுச் மசய்திகவள அவ்ைப்சபாது மதரிந்துமகாள்ள எமது அஞ்சல்- மதாைர்புப் பட்டியலில் சசருங்கள்

எமது கூட்ைாளிகள்