ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਾਧਨ

ਆਪਣੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ

THESE RESOURCES CREATED BY:
THESE RESOURCES CREATED BY:
Wellbeing:
Alcohol:
Brain and Nerves:
Dementia:
Gambling:
Stress:

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਦਮਾਗੀ ਿਾਂ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਭਧਤ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨ ੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ hello@heartchat.test

ਉਦਾਸੀ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਭਵਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਹੋਰ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਵਿੱਚ ਸਾਧਨ
ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਭਸਿੱਖ
ਪਭਰਵਾਭਰਕ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ
ਆਪਣੀ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਨ ੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਆਪਣੀ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਨ ੂੰ ਸਮਝਣਾ
What is a depressive disorder?
ਪਭਰਵਾਭਰਕ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ
ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਭਸਿੱਖ
Understanding Your Mental Health

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ?

HEARTCHAT ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ਹ

HeartChat ਨਾਲ ਿੁੜ

ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੈਭਲੂੰਗ ਭਲਸਟ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ਹੋ

ਸਾਡੇ ਿਾਗੀਦਾਰ