Sơ lược về chúng tôi

Dự án “HeartChat” do Ủy hội Đa văn hóa Victoria (Victorian Multicultural Commission) thực hiện nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho người nói ngôn ngữ khác tiếng Anh đọc và hiểu thông tin sức khỏe tâm thần.

Sức khỏe Tâm thần bao gồm cảm xúc, suy nghĩ và các mối quan hệ của chúng ta. Sức khỏe Tâm thần có thể tác động đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Sức khỏe Tâm thần cũng tác động đến cách chúng ta đối phó với căng thẳng, nói chuyện với người khác và những lựa chọn của chúng ta. Sức khỏe tâm thần là yếu tố quan trọng ở mọi lứa tuổi – từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi.

Easily find accurate information about mental health.

A place for you to find professionals who speak your language and understand your culture.

Nơi các chuyên viên sức khỏe tâm thần cung cấp dịch vụ của họ bằng ngôn ngữ của quý

For Professionals

If you’re a multicultural mental health professional, join us today!

Hãy ghi tên vào danh sách gửi thư của chúng tôi để nhận được thông tin cập nhật

Những Đối tác của Chúng tô

Invictus Health