Σχετικά με εμάς

Το έργο "HeartChat" ξεκίνησε απ ό την Πολυπολιτισμική Επ ιτροπ ή Βικτώριας [Victorian Multicultural Commission] για να διευκολύνει τ’ άτομα π ου μιλούν άλλες γλώσσες εκτός της αγγλικής να διαβάζουν και να κατανοούν π ληροφορίες για τη ψυχική υγεία.

Η ψυχική υγεία π εριλαμβάνει τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις σχέσεις μας. Μπ ορεί να επ ηρεάσει τον τρόπ ο με τον οπ οίο σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε. Επ ίσης, επ ηρεάζει τον τρόπ ο π ου χειριζόμαστε το άγχος, μιλάμε σε άλλα άτομα και κάνουμε επ ιλογές. Η ψυχική υγεία είναι σημαντική σε όλες τις ηλικίες - απ ό ένα μικρό π αιδί έως έναν μεγαλύτερο ενήλικα.

Easily find accurate information about mental health.

A place for you to find professionals who speak your language and understand your culture.

Ένα μέρος για τους επ αγγελματίες ψυχικής υγείας να π ροσφέρουν τις υπ ηρεσίες τους στη γλώσσα σας.

For Professionals

If you’re a multicultural mental health professional, join us today!

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για ενημερώσεις

Οι Συνεργάτες μας

Invictus Health