Για το HeartChat

Το έργο "HeartChat" ξεκίνησε απ ό την Πολυπολιτισμική Επ ιτροπ ή Βικτώριας [Victorian Multicultural Commission] για να διευκολύνει τ’ άτομα π ου μιλούν άλλες γλώσσες εκτός της αγγλικής να διαβάζουν και να κατανοούν π ληροφορίες για τη ψυχική υγεία.

Η ψυχική υγεία π εριλαμβάνει τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις σχέσεις μας. Μπ ορεί να επ ηρεάσει τον τρόπ ο με τον οπ οίο σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε. Επ ίσης, επ ηρεάζει τον τρόπ ο π ου χειριζόμαστε το άγχος, μιλάμε σε άλλα άτομα και κάνουμε επ ιλογές. Η ψυχική υγεία είναι σημαντική σε όλες τις ηλικίες - απ ό ένα μικρό π αιδί έως έναν μεγαλύτερο ενήλικα.

Το HeartChat είναι ένας ασφαλής και φιλόξενος ιστότοπος για:

Να κατανοήστε καλύτερα τη ψυχική υγεία - τι είναι καλή ψυχική υγεία και τι είναι κακή ψυχική υγεία

Να βρείτε να μιλήσετε σ’ έναν επ αγγελματία - κάπ οιος π ου μπ ορεί να μιλήσει στη γλώσσα σας ή/και γνωρίζει τον π ολιτισμό σας

Οι Συνεργάτες μας

Το έργο HeartChat συνεργάζεται με τους ακόλουθους συνεργαζόμενους οργανισμούς,

και τους ευχαριστούμε για την υπ οστήριξη και τις δεξιότητές τους:

Project HeartChat also thanks our volunteers:

Tushar Bist  |   Arlie Jace Barwell-Chung  |  Shirley Tang

ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ HEARTCHAT

Εγγραφείτε στο HeartChat

Το έργο «HeartChat» καλωσορίζει κάθε επ αγγελματία ψυχικής υγείας π ου θέλει να είναι στον κατάλογό του και να παράσχει υπ οστήριξη και υπ ηρεσίες ψυχικής υγείας σε π ολυπολιτισμικά άτομα και κοινότητες.

Μέχρι την 1η Ιουλίου 2021 - το HeartChat δεν θα χρεώνει κανένα τέλος διεκπ εραίωσης, ώστε να μπ ορέσετε να δημιουργήσετε την π ελατεία σας μαζί μας

Σας ζητάμε μόνο να εξετάστε το ενδεχόμενο να παρέχετε χαμηλότερες χρεώσεις, ώστε να μπορούμε να ενθαρρύνουμε περισσότερα πολυπολιτισμικά άτομα και κοινότητες να έχουν πρόσβαση στις πολύτιμες υπηρεσίες σας.

Εάν θέλετε π ερισσότερες π ληροφορίες, απ λά συμπ ληρώστε αυτή τη φόρμα εδώ Φόρμα Πρόσβασης

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για ενημερώσεις

Οι Συνεργάτες μας