Tungkol sa amin

Ang proyektong " HeartChat " ay sinimulan ng Komisyong Multikultural ng Victoria (Victorian Multicultural Commission) upang maging mas madali para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang maliban sa Ingles ang basahin at maunawaan ang impormasyon tungkol sa kalusugan ng isip.

Ang Kalusugan ng Isip ay kinabibilangan ng ating damdamin, pag-iisip, at mga ugnayan. Maaari itong makaapekto sa ating pag-iisip, damdamin, at pagkilos. Nakakaapekto rin ito kung paano natin haharapin ang stress, kakausapin ang iba, at magpapasya. Ang kalusugan ng isip ay mahalaga anuman ang edad – mula sa batang musmos hanggang sa nakatatandang tao.

Easily find accurate information about mental health.

A place for you to find professionals who speak your language and understand your culture.

Isang lugar para sa mga propesyonal sa kalusugan ng isip kung saan makakapag-alok sila ng kanilang mga serbisyo sa iyong wika.

For Professionals

If you’re a multicultural mental health professional, join us today!

Sumali sa aming mga padadalhan ng liham (mailing list) para sa mga pinakabagong impormasyon (updates)

Aming mga Katuwang

Invictus Health