Tungkol sa HeartChat

Ang proyektong " HeartChat " ay sinimulan ng Komisyong Multikultural ng Victoria (Victorian Multicultural Commission) upang maging mas madali para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang maliban sa Ingles ang basahin at maunawaan ang impormasyon tungkol sa kalusugan ng isip.

Ang Kalusugan ng Isip ay kinabibilangan ng ating damdamin, pag-iisip, at mga ugnayan. Maaari itong makaapekto sa ating pag-iisip, damdamin, at pagkilos. Nakakaapekto rin ito kung paano natin haharapin ang stress, kakausapin ang iba, at magpapasya. Ang kalusugan ng isip ay mahalaga anuman ang edad – mula sa batang musmos hanggang sa nakatatandang tao.

Ang HeartChat ay isang ligtas at kalugod-lugod na site upang:

Mas maunawaan ang kalusugan ng isip – ano ang mabuting kalusugan ng isip, at ano ang hindi mabuting kalusugan ng isip

Maghanap ng isang propesyonal na makakausap – isang tao na maaaring magsalita sa iyong wika at/o malaman ang iyong kulturang pinagmulan

Aming mga Katuwang

Ang proyekto na HeartChat ay nakikipagtulungan sa sumusunod na katuwang na samahan,

at pinasasalamatan namin sila sa kanilang suporta at mga kasanayan:

Project HeartChat also thanks our volunteers:

Tushar Bist  |   Arlie Jace Barwell-Chung  |  Shirley Tang

IKAW BA AY ISANG PROPESYONAL SA KALUSUGAN NG ISIP?

MAKISALI SA AMIN SA HEARTCHAT

Sumali sa HeartChat

Ang proyektong " HeartChat " ay mainit na tinatanggap ang sinumang propesyonal sa kalusugan ng isip na nais makasama sa directory at magbigay ng suporta sa kalusugan ng isip at mga serbisyo sa mga multikultural na indibidwal at mga komunidad

Hanggang sa Hulyo 1 2021 – ipaparaya (waive) ng HeartChat ang lahat ng mga bayarin sa pagproseso, upang sa gayon ay makabuo ka ng iyong client base sa amin

Hinihiling lamang namin sa inyo na pag-isipan ang pagbibigay ng mas mababang mga singil upang mahikayat natin ang mas maraming mga indibidwal at komunidad na multikultural na ma-access ang inyong mga serbisyong lubos na pinahahalagahan.

Kung nais mo ng karagdagang impormasyon, kumpletuhin lamang ang form na ito Access form

Sumali sa aming mga padadalhan ng liham (mailing list) para sa mga pinakabagong impormasyon (updates)

Aming mga Katuwang