Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip (Mental Health Services) para sa

Multikultural ng mga Komunidad

Makakapagsalita kami ng iyong wika at

mauunawaan ang iyong kultura

Piliin ang iyong wika

Ang HeartChat ay:

Isang lugar para sa iyo kung saan mahahanap ang wastong impormasyon tungkol sa kalusugan ng isip.

Isang lugar para sa iyo kung saan mahahanap ang mga propesyonal na tiwala kang kausapin at magtanong tungkol sa kalusugan ng isip.

Isang lugar para sa mga propesyonal sa kalusugan ng isip kung saan makakapag-alok sila ng kanilang mga serbisyo sa iyong wika.

Ang proseso ay madali, pribado, at malugod.
Umaasa kami na magiging mas madali para sa iyo at sa sinumang pamilya o mga kaibigan ang malaman ang higit pa tungkol sa kalusugan ng isip at kung bakit mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan ng isip.

Magsimula

Maghanap ng isang propesyonal na maaari mong makausap sa:

Magpakita ng higit pa

IKAW BA AY ISANG PROPESYONAL SA KALUSUGAN NG ISIP?

MAKISALI SA AMIN SA HEARTCHAT

Sumali sa HeartChat

Sumali sa aming mga padadalhan ng liham (mailing list) para sa mga pinakabagong impormasyon (updates)

Aming mga Katuwang