خدمات صحی روحی برای

جامعه های چند فرهنگی

شما می توانید به زبان خود صحبت کنید و

فرهنگ خودتان را درک نمایید

زبان خود را انتخاب کنید

:یک HeartChat

جایی است که شما در آن معلومات دقیقی درباره صحت روحی خواهید یافت.

جایی برای یافتن افراد مسلکی که با اطمینان می توانید با آنها صحبت کرده و سوالهای خود را درباره صحت روحی پرسان کنید.

جایی برای افراد مسلکی صحی روحی تا خدماتشان را به زبان شما ارائه نمایند.

روش کار آسان، به طورخصوصی و باعث خوشنودی است.
ما امیدواریم که این امر باعث شود که شما و یا هر شخصی دیگری از خانواده یا دوستان شما، بتوانند معلومات بیشتری در مورد صحت روحی بدست آورده و همچنین دلیل اهمیت صحت روحی را درک کنند.

شروع کنید

فرد مسلکی که بتوانید با او صحبت کنید را بیابید:

نمایش بیشتر

آیا شما یک فرد مسلکی صحی روحی هستید؟

به ما در HEARTCHAT ملحق شوید

به HeartChat ملحق شوید

برای به روزرسانی، به لست پستی ما ملحق شوید

شرکای ما