Υπ ηρεσίες Ψυχικής Υγείας για

Πολυπ ολιτισμικές Κοινότητες

Μπ ορούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα σας και

να κατανοήσουμε τον π ολιτισμό σας

Επ ιλέξτε τη γλώσσα σας

Το HeartChat είναι:

Ένα μέρος για να βρείτε ακριβείς π ληροφορίες για τη ψυχική υγεία.

Ένα μέρος για να βρείτε επ αγγελματίες με τους οπ οίους μπ ορείτε να μιλήσετε με σιγουριά και να κάνετε ερωτήσεις για τη ψυχική υγεία.

Ένα μέρος για τους επ αγγελματίες ψυχικής υγείας να π ροσφέρουν τις υπ ηρεσίες τους στη γλώσσα σας.

Η διαδικασία είναι εύκολη, ιδιωτική και φιλόξενη.
Ελπ ίζουμε ότι αυτό θα διευκολύνει εσάς καθώς και την οικογένεια ή τους φίλους σας να μάθετε π ερισσότερα για τη ψυχική υγεία και γιατί είναι σημαντικό να έχετε καλή ψυχική υγεία.

Ξεκινήστε

Βρείτε έναν επ αγγελματία που μπ ορείτε να του μιλήσετε:

Δείτε π ερισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ HEARTCHAT

Εγγραφείτε στο HeartChat

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για ενημερώσεις

Οι Συνεργάτες μας