Geestesgesondheiddienste vir

Multikuturele Gemeenskappe

Ons kan jou taal praat en

jou kultuur verstaan

Kies jou taal

HeartChat is:

’n Plek waar jy akkurate inligting oor geestesgesondheid kan vind.

’n Plek waar jy professionele in geestesgesondheid kan vind, met wie jy met vertroue kan praat en vrae oor geestesgesonsheid vra.

’n Plek waar professionele in geestesgesondheid hul dienste in jou taal kan bied.

Die proses is maklik, privaat, en verwelkomend.
Ons hoop dit maak dit makliker vir jou en vir jou familie en vriende om meer inligting oor geestesgesondheid uit te vind en om te leer hoekom dit belangrik is om goeie geestesgesondheid te geniet.

Begin nou

Vind ’n professioneel in geestesgesondheid met wie jy kan praat:

Wys nog

Is jy ’n professioneel in geestesgesondheid?

SLUIT MET ONS BY HEARTCHAT AAN

Sluit by HeartChat aan

Vir die jongste nuus, sluit by ons poslys aan

Ons Vennote