וועגן אונדז

דער פּראָיעקט “HeartChat “איז אָנגעפֿאַנגען געוואָרן דורך דער מולטיקולטורעלע קאָמישיאָן פֿון וויקטאָריע (Victorian Multicultural Commission) צו גרינגער מאַכן עס פֿאַר מענטשן וועלכע רעדן שפּראַכן אויסער ענגליש צו קענען לייענען און פֿאַרשטיין אינפֿאָרמאַציע וועגן פּסיכיש געזונט

פֿסיכיש געזונט שליסט איין געפֿילן, געדאַנקען און באַציונגען. עס קען ווירקן אויף ווי אַזוי מיר טראַכטן, פֿילן זיך און פֿירן זיך אויף. עס ווירקט אויך אויף דעם ווי אַזוי מיר באַגייען זיך מיט אָנשטרענגונג, מיט רעדן מיט אַנדערע און וואָס מיר קלייבן אויס צו טאָן. פֿסיכיש געזונט איז וויכטיק אין יעדן עלטער - פֿון אַ יונג קינד ביז צו אַן עלטערן דערוואַקסענעם

Easily find accurate information about mental health.

A place for you to find professionals who speak your language and understand your culture.

אַן אָרט פֿאַר פּסיכיש געזונט פּראָפֿעסיאָנאַלן וועלכע שענקען זייערע באַדינונגען אין אײַער שפּראַך

For Professionals

If you’re a multicultural mental health professional, join us today!

פֿאַרבינד זיך דורך אונדזער פּאָסט צו באַקומען נײַעס

אונדזערע שותּפֿים

Invictus Health